فرمانده جدید کل قوای سوئد

رئیس واحد جنگنده‌های هوایی سوئد Mikael Bydén ، به فرماندهی کل قوای کشور رسید.

میکائل بیدِن در کنفرانس خبری ی که امروز برای معرفی او برگزارشد، گفت که سوئد در برابر وضعیتی متفاوت و تهدیدهایی جدید قرارگرفته است. او درسخنان خود تاکیدکرد که بیشترین نیرو را در تامین نفرات و کادر ارتش به کارخواهدگرفت.
از وظایف فرمانده کل قوا، هدایت عملیات نظامی در سطح ملی و بین‌المللی ست.