کاهش بیکاری و افزایش اشتغال

برپایه‌ی تازه‌ترین گزارش مرکزآمار سوئد SCB، از میزان بیکاری در کشور کاسته شده و سطح اشتغال نیز افزایش یافته‌است.

این گزارش نشان می دهد که میزان بیکاری در ماه اوت، ماه گذشته، هفت و دو دهم درصد بود. این میزان در ماه ژوئیه هفت و سه دهم و در ماه ژوئن هفت و چهاردهم درصد بود.
برپایه این گزارش، سطح اشتغال در کشور نیز در ماه اوت ۶۶ و هفت دهم درصد بوده است.