واکنش سوئد به تهدید روسیه

اظهارات مقام‌های سیاسی روسیه درمورد پی آمدهای نظامی عضویت سوئد در سازمان ناتو با واکنش شدید وزیرامورخارجه سوئد، مارگوُت والستروُم روبروشد.

او به رادیوسوئد گفت که درمرتبه اول، سوئد کشور مستقلی‌ست که با استقلال درمورد سیاست امنیتی خود و انتخاب راه مناسبی دراین زمینه تصمیم خواهدگرفت و فکرنمی‌کند کسی بتواند سوئد را تهدیدکند. اوهمچنین گفت که سفیر روسیه را فراخوانده است تا پرسش‌هایی را دراین زمینه مطرح کند و یقینا آنها توضیحی دراین مورد خواهندداشت.
او تاکیدکرد که این اقدام روسیه نمی تواند بر موضع سوئد در برابر سازمان ناتو تاثیری بگذارد.