دریافت حقوق هنگفت با وجود سود سرشار

فردریک راین فلدت، نخست وزیر و رهبر سابق حزب مودرات، با وجود داشتن سود سرشار از شرکت خود، اما هنوز حقوق تضمینی که fallskärm (چترنجات) گفته می شود دریافت می کند. این حقوق، بعد از پایان خدمت و به عنوان کمک هزینه ای تا شروع فعالیت جدید، به سیاستمداران و برخی از رؤسای شرکت های بزرگ داده می شود. مبلغی که فردریک راین فلدت دریافت می کند ۱۵۶ هزار کرون در ماه است. این در حالی ست که بنا بر خبرها او از شرکت فعلی خود سودی میلیونی داشته است .

تلویزیون سوئد که این خبر را منتشر کرده است، عنوان می کند که این تنها فردریک راین فلدت نیست که بابت پایان خدمت و باوجود تاسیس یک شرکت جدید، چنین حقوق زیادی دریافت می کند. فردریک راین فلدت در اواسط ماه ژانویه شرکتی را تاسیس کرد و در صفحه اینترنتی خود نیز اعلام کرد که خدمات مشورتی و سخن رانی عرضه می کند. به گزارش بخش خبر تلویزیون سوئد، دستمزد او برای یک ساعت سخنرانی صدهزار کرون عنوان شده است. راین فلدت در گفتگوئی با  خبرنگارتلویزیون سوئد که از او پرسید چرا با وجودداشتن سود سرشار، این کمک هزینه ماهیانه را دریافت می کند، پاسخ داد که برای آغاز هر کاری نیاز به کمک هزینه وجود دارد. او دریافت این مبلغ را برای هر نخست وزیری که سمت خود را ترک می کند عادی خواند. فردریک راین فلدت نحوه ی طرح این گونه پرسش ها را نیز مورد انتقاد قرار داد.
تمام وزرا می توانند پس از پایان خدمت به مدت یک سال حقوقی را به عنوان کمک هزینه دریافت کنند، اما چنانچه کاری به دست بیاورند و درآمدی داشته باشند، پرداخت آن باید قطع شود و یا کاهش یابد.