اختلاف عمیق حزب دموکرات‌های سوئد و سازمان جوانان آن

به دنبال انتخاب مدیر جدید سازمان جوانان حزب دموکرات‌های سوئد، این حزب اعلام کرد که رابطه خود را با این سازمان قطع کرده و سازمان جوانان جدیدی ایجادخواهدکرد.

مخالفت رهبران حزب دموکرات‌های سوئد با Jessica Ohlson است که روزشنبه به مدیریت سازمان جوانان این حزب برگزیده شد. به مجرد اعلام انتخاب مدیر جدید توسط اعضای سازمان جوانان، حزب دموکرات‌های سوئد اعلام کرد که تمام روابط خود را با این سازمان قطع می کند.
اختلاف رهبران حزب باسازمان جوانان و به ویژه مدیر جدید آن به چندسال می‌رسد. رهبران حزب معتقدند که مدیران سازمان جوانان، سیاست ها و ارزش گذاری های حزب را پیروی نمی کنند و به ویژه با نیروهای افراطی در تماس هستند.
این حزب اعلام کرده است که سازمان جوانان جدیدی را ایجادخواهدکرد، اما مدیر سازمان جوانان کنونی، Jessica Ohlson گفته است که ممکن نیست سازمان دیگری با همین نام ایجادشود و چنانچه حزب بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، آن را به دادگاه خواهدکشاند.
او همچنین گفته‌است که سازمان جوانان به کار خود ادامه خواهدداد، اما خواهدکوشید تا نارضایتی رهبران حزب و آنچه را که پیش آمده مورد تحلیل قرار دهد و بتواند وضعیت را تغییردهد.
اما ییمی اوکسون، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد گفته است که اختلاف حزب با این سازمان جوانان، جدیدنیست و به چندسال می‌رسد و چشم اندازی برای ادامه همکاری میان حزب و مدیریت این سازمان وجودندارد. او درگفتگویی با تلویزیون سوئد تاکیدکرد که این حزب می خواهد سازمان جوانانی ایجادکند که در همکاری با حزب برای تغییر کشور و بهترکردن آن باشد.