کشور با کمبود کمک پرستار روبروست


نیازاست که سازمان سراسری کارگران سوئد LO با شکاف درآمدی میان کمک پرستاران و کارکنان بخش صنعت مبارزه کند.

 این را Annelie Nordström  و Lenita Granlund ازطرف اتحادیه کارکنان کمون‌ ها در بخش مناظره روزنامه داگنس نی هیتر نوشته اند. آنها تاکید کرده اند که مشارکت این اتحادیه در بحث های ال او با کارفرماها برای قراردادهای سال آینده، بسته به انجام این شرط است.
حقوق ماهانه کمک پرستاران بطور متوسط ۲۳۲۰۰ کرون است که ۲۸۰۰ کرون از یک کارگر تعمیرگاه کمتراست. شغل کمک پرستاری ازجمله مشاغلی ست که با کمبود شدیدروبروست و درآینده نیز با بازنشسته شدن شماری از کمک پرستاران، با کمبود شدیدتری روبروخواهدشد. به گزارش مرکز آمارسوئد، کمبود کمک پرستار در کشور تا سال ۲۰۳۵ به ۱۶۰ هزار نفر خواهدرسید.