حضور کمرنگ حزب دموکرات های سوئد در پارلمان

 روزنامه سونسکا داگ بلادت، نوشته است حزب دموکرات های سوئد که خود را تنها حزب اپوزیسیون می نامد، کمتر از احزاب دیگر، دولت را به زیر سئوال می برد.

بنا بر یک بررسی که روزنامه سونسکا داگ بلادت از میزان فعال بودن احزاب مخالف دولت در پارلمان انجام داده، حزب دموکرات های سوئد، کمترین حضور را در پارلمان از لحاظ طرح پرسش ها واستیضاح دولت داشته و کمتر از احزاب دیگر در کرسی خطابه حاضر شده است. بنا بر این بررسی، فعالیت این حزب در مقایسه با احزاب چپ و لیبرال مردم چهل درصد کمتر بوده است.