پلیس گفته خود را در مورد کمک به پناهجویان پس می گیرد

پلیس که گفته بود انتقال پناهجویان تازه وارد بدون اجازه، به محلی دیگر و به عنوان کمک به آنها، غیرقانونی است، امروز آن را پس گرفت. حقوقدان و مشاور در بخش مرزی پلیس اسکاریوبریرعنوان کرده است در صورتی که پناهجو قصد درخواست پناهندگی داشته باشد این عمل غیر قانونی نیست.

 پلیس گفته بود که انتقال پناهجویانی که غیرقانونی به سوئد واردشده اند به منطقه ای از کشور به قصد کمک به آنها مجاز نیست مگر در موارد استثنا. 
اما Oskar Jöberger می گوید گرچه این عمل می تواند قاچاق انسان محسوب شود، اما زمانی که یک شخص قصد درخواست پناهندگی دارد می تواند انگیزه انسانی نیز محسوب شود و بنا بر این می توان استثنا قائل شد.