نرسیدن به توافق بر سر تقسیم پناهجویان

وزرای مهاجرت و دادگستری کشورهای اتحادیه اروپا درنشست شب گذشته خود، نتوانستند درمورد پیشنهاد سهمیه بندی اجباری برای پذیرش پناهجودر کشورهای عضو به توافق برسند. این وزرا درمورد پذیرش و نگهداری از۱۶۰ هزار پناهجو توسط تمام کشورهای عضو به توافق رسیدند، اما درمورد جزئیات و چگونگی انجام آن توافقی میان آنها حاصل نشد. این موضوع به جلسه آینده وزرا در ماه اکتبر موکول شد.