حکم زندان ابدِ پدر فادیمه شاهین دال تغییر کرد

حکم زندان ابد برای پدر فادیمه شاهین دال که درسال ۲۰۰۲ در دادگاه اوپسالا صادرشد، به ۲۴ سال تغییر خواهدیافت. او دختر ۲۶ ساله‌ی خود، فادیمه را به این دلیل که با زندگی با یک مردسوئدی به شرافت خانوادگی خود پشت پا زده، با شلیک گلوله به سرش به قتل رساند. به نوشته روزنامه اکسپرسن، دادگاه اوره برو، حکم زندان ابد او را به زندان مدت دار و ۲۴ ساله تغییرداده‌است.