هشدار نسبت به افزایش اندک دستمزدها

بانک مرکزی هشدار می دهد که امکان دارد دور جدید افزایش دستمزدها در سطح پائینی انجام شود. این بانک  دربرابر می خواهد که اتحادیه ها وکارفرمایان اعتماد کنند که سطح تورم تا دو درصدی که به عنوان هدف تعیین شده، افزایش خواهدیافت. معاون رئیس بانک مرکزی پیش بینی می کند که تورم در کشور در سال آینده به حدود دو درصد برسد.