برداشتن ترازو از سالن های شنا

به دنبال بحث دختران کم سن و سال دررابطه با وزنشان، حرکتی اعتراضی با عنوان وزنه را از سالن شنا حذف کنید به راه افتاده است. این دعوت پس از انتشار در شبکه های اجتماعی در ماه اوت، حدود بیست و یک هزاربار منتشرشده و انجمن سراسری Frisk och fri نیز از آن حمایت کرده است. هانا شیلاندر مسئول مطبوعاتی این انجمن به شبکه چهار رادیو سوئد گفته است به نظر من دلیل موجهی برای باقی ماندن ترازو در محل های شنا وجود ندارد.