کودکان پناهجوی تنهای بیشتری به سوئد خواهند آمد

اداره مهاجرت پیش بینی می کند که تعداد کودکان پناهجوی تنهایی که در طول سال جاری به سوئد خواهند آمد به مراتب بیشتر از سال گذشته باشد. پیش بینی این اداره برای سال دوهزار و پانزده، آمدن دوازده هزار کودک پناهجو بودکه پنج هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۱۴ بود.

  پیدا کردن مسکن برای این کودکان وضعیت نسبتا دشواری را برای کمون ها ایجاد کرده است.
Matilda  Brinck-Larsen از کارکنان کمون یوتبوری در بخش اسکان کودکان پناهجوی تنها نیز این امررا تائید می کند. پیش بینی می شود که به سیصد محل دیگر برای این کودکان در یوتبوری نیاز است. ماتیلدا برینک لارشن برای کودکانی که درراه هستند اظهار نگرانی می کند. او می گوید که تنها چند روز به آنها فرصت داده شده تا بخش جدیدی را برای این کودکان آماده کنند. او می گوید من این احساس را دارم که کودکانی از اروپا به سوی خود من در راه هستند و من نمی توانم به آنها برای آمدن به این جا کمک کنم. او می گوید چرا کاری برای راحتی آنها انجام شود.