لغوِ پاداشِ استفاده برابر از مرخصی والدین

پاداشی که برای استفاده برابر از مرخصی والدین وجوددارد، از سال ۲۰۱۷ لغو خواهدشد. این را دولت در بودجه‌ی پاییزه‌ خود اعلام کرده‌است.

از سال ۲۰۰۸ و با به قدرت رسیدن احزاب بورژوایی، مقرراتی به اجرادرآمد که براساس آن پدر و مادرهایی که مدت مرخصی والدین را بطور مساوی میان خود تقسیم می‌کردند، می‌توانستند پاداشی به ارزش حداکثر ۱۳۵۰۰ کرون دریافت کنند. دولت اعلام کرده‌است که خواستار برابری بیشتری دراین زمینه میان والدین است و به این منظور، ماه سومی را نیز به مدت مرخصی پدران اضافه کرده است. این ماه اضافه از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ به اجرا درخواهدآمد.