نسل بسیاری از ماهی‌ها و حیوانات دریایی منقرض شده‌است

درطول ۴۰ سال گذشته از شمار ماهی‌ها، خزندگان و پستانداران دریایی کاسته شده‌است.

بنیاد جهانی طبیعت WWF امروز نتیجه یک بررسی را که در دریاهای جهان انجام داده، منتشر کرد و اعلام کرد که بخش بزرگی از حیات دریایی با خطر نابودی روبروست. ماهی‌گیری بیش از حد و تغییرات اقلیمی ازجمله دلایل اصلی این کاهش و نابودی معرفی شده‌اند. امروزه خوردن ماهی درمقایسه با سال ۱۹۶۰ دوبرابرشده و ماهی‌گیری نیز دو تا سه برابر میزان مجاز انجام می‌شود.
در بررسی این بنیاد تاکیدشده‌است که علاوه بر ناپدیدشدن حیوانات دریایی، عوامل حیاتی درعمق دریاها نیز کاهش شدیدی پیداکرده‌اند.