افزایش جرایم درمیان کودکان خیابانی

میزان جرایمی که کودکان خیابانی مظنون به انجام آنها هستند، درحال افزایش است. به نوشته روزنامه داگنس‌نی‌هیتر، یک گزارش داخلی پلیس نشان می‌دهد که درطول سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بیش از ۱۸۰۰ مورد جرم توسط ۵۰۰ تا ۶۰۰ کودک خیابانی درمنطقه استکهلم انجام شده است.

 این جرایم، دزدی، حمل و فروش موادمخدر و رفتارهای خشونت آمیز را دربرمی‌گیرد. چنین وضعیتی در یوتبوری نیز وجوددارد. بیشتراین کودکان ازجمله پناهجویان تنهایی هستند که از مراکش، الجزایر و کشورهای شمال آفریقا به سوئد پناهنده شده‌اند. به تخمین پلیس درحال حاضر ۲۰۰ کودک خیابانی دراستکهلم زندگی می‌کنند که بیشتر آنها گرفتار گروه‌های بزهکارهستند. اداره خدمات اجتماعی، درمواردی موفق به اسکان آنها در خانه‌های نگهداری از جوانان یا یافتن خانواده‌ای برای سرپرستی از آنها شده‌است، اما بطورمعمول آنها مجددا به دام بزهکاران می‌افتند. این کودکان درخانه‌های دربسته که توسط نهاد دولتی اموراجتماعی Sis اداره می‌شود نیز نگه‌داری می‌شوند. این نهاد برای ایجاد خانه‌های بیشتر برای نگه‌داری از این کودکان، ۱۳۹ میلیون کرون بودجه‌ی اضافی تا سال ۲۰۱۸ دریافت کرده‌است. از اول ژانویه تا ۳۱ اوت امسال ۱۳۹ کودک پناهجوی تنها در خانه‌های Sis مورد مراقبت قرار گرفته‌اند که ۵۸ درصد آنها مراکشی بوده‌اند. برای کاستن از خطر گرفتارشدن کودکان در دام بزهکاران، Sis یک برنامه اجرایی تنظیم کرده‌است که قراراست ۲۲ سپتامبر معرفی شود.