روزی هزار پناهجو وارد سوئد شده‌است

در ۳ روزگذشته در هر شبانه روز ۱۰۰۰ پناهجو وارد سوئد شده‌است. این تعداد بسیار بیشتر از تخمین اداره مهاجرت است که ورود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر را در هفته درطول سپتامبر و اکتبر پیش‌بینی کرده بود.

مدیرکل اداره مهاجرت، اندرش دانیلسوُن در گفتگویی با رادیوسوئد، تاکیدکرده‌است که چنانچه این روند ادامه یابد و در هفته ۷۰۰۰ پناهجو به سوئد بیاید، اداره مهاجرت با کمبود شدید امکانات در انجام وظایف خود روبرو خواهدشد.