سازمان جدید جوانان حزب دموکرات‌های سوئد

حزب دموکرات‌های سوئد روز اول اکتبر سازمان جوانان جدید خود را معرفی خواهدکرد.

 درتعطیلات گذشته، پس از انتخاب مدیرجدید سازمان جوانان، حزب تمام روابط خود را با این سازمان قطع کرد. دلیل این امر، تماس‌های مدیران سازمان با افراد و نهادهای افراطی‌ و نیز اختلافات ایدئولوژیک عنوان شد. حزب دموکرات‌های سوئد، سازمان جوانان خود را دارای گرایش‌های ناسیونالیستی و درتضاد با گرایش سوسیالیستیِ محافظه کارانه‌ی حزب ارزیابی کرده بود.
این حزب اعلام کرده است که سازمان جوانان جدید حزب از نام کنونی آن استفاده خواهدکرد.
Jessica Ohlson که در روز شنبه گذشته ازسوی اعضای سازمان جوانان حزب دموکرات‌های سوئد به مدیریت این سازمان انتخاب شد، اعلام کرده بود که درصورت استفاده حزب از نام این سازمان، به دادگاه شکایت خواهدکرد.