شیوه‌های جدید برای درمان جوانان خودآزار

خودآزاری درمیان جوانان مانند بریدن و سوزاندن خود، امری تقریبا معمول است، اما راه‌های درمان این جوانان تا آن حد پیچیده و زمان‌بر است که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت کمک شده است.

برای رسیدگی سریع‌تر به وضعیت این گونه جوانان، شیوه‌‌ درمانی در مرکز اطلاعات سلامت روانی در منطقه یوتالندغربی به اجرادرآمده که امکان بهترِ کمک‌رسانی به آنها را فراهم می‌کند. این شیوه درمان در طول دو سال آینده، در سراسر کشور به اجرادرخواهدآمد.