بودجه اضافه برای تامین کمک‌هزینه بیماری

صندوق بیمه‌های همگانی، به دلیل افزایش هزینه‌های مرخصی بیماری، ۲۵۰ میلیون کرون بودجه اضافه درسال دریافت می کند.

 این پیشنهاد در بودجه دولت که روزدوشنبه به پارلمان ارائه می‌شود، منظورشده است. برپایه تخمین صندوق بیمه، هزینه‌ها‌ی بیمه بیماری تا سال ۲۰۱۹ ، حدود ۵۰ درصد افزایش خواهدیافت و هم‌زمان، میزان استفاده از مرخصی استعلاجی نیز به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون رسیده‌است. وزیر امور بیمه‌های همگانی، انیکا استراندهِل اعلام کرده‌است که دولت می خواهد در پاییز پیش‌ رو، برنامه‌ای را برای بازگرداندن بیماران استعلاجی به کار، به اجرا درآورد.