دعوت از سوئد برای مشارکت در نیروی نظامی ویژه

برپایه‌ی گزارش محرمانه‌ای نزد دولت سوئد، بریتانیا خواستار مشارکت سوئد در نیروی ویژه جدیدی ست که می‌تواند درحوادث نظامی برای نمونه جنگ در بالتیک، شرکت کند.

روزنامه سونسکا داگ‌بلادت که این خبر را منتشرکرده نوشته است این نیرو از ۱۰۰۰۰ سرباز و افسر تشکیل می‌شود و توسط بریتانیا هدایت خواهدشد. این نیرو قراراست متناسب با موازین و استانداردهای سازمان ناتو عمل کند و همواره در دست‌رس این سازمان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل باشد و در تمام عملیات آنها از اقدامات انسانی تا جنگ شرکت کند.
این گزارش در ماه نوامبر در لندن به نماینده وزارت دفاع سوئد داده شد و اینک نزد وزیردفاع این کشور، پیترهولت‌کویست قراردارد. او به روزنامه سونسکا داگ‌بلادت گفته است که هیچ دعوت رسمی ازسوی بریتانیا برای مشارکت دراین نیرو از سوئد نشده و درنتیجه، دولت اقدامی دراین زمینه انجام نخواهدداد. اما الان ویدمَن، رئیس کمیسیون اموردفاعی در پارلمان از حزب لیبرال مردم درگفتگویی با این روزنامه، اظهارات وزیردفاع را بازی با کلمات دانسته و گفته‌است که درچنین مواردی هرگز تا پیش از اعلام آمادگی، دعوت رسمی به عمل نمی آید.
سال گذشته سازمان ناتو برای مقابله با خشونت‌طلبی‌های سیاسی و نظامی روسیه، تصمیم گرفت که نیروی ویژه‌ای را تشکیل دهد که بتواند درموارد بحرانی و جنگ، به فوریت وارد عمل شود. هدایت این نیرو که قرارگاه اصلی آن در اطراف لندن است، درسال ۲۰۱۷ به عهده بریتانیا خواهدبود.