کمک‌هزینه اولاد افزایش پیدانمی‌کند

وعده انتخاباتی سوسیال دموکرات‌ها برای افزایش ۱۰۰ کرون به کمک هزینه اولاد عملی نمی‌شود. این افزایش در بودجه دولت که روزدوشنبه به پارلمان ارائه خواهدشد، منظورنشده‌است.

 به گزارش اکوت، واحدخبر رادیوسوئد، این افزایش حتا در سال ۲۰۱۶ نیز اجرایی نخواهدشد.
برای انجام این وعده به دو میلیاردکرون نیازاست که دولت نمی‌تواند آن را برای سال جاری و سال آینده تامین کند. به این ترتیب میزان کمک هزینه اولاد درسطح کنونی آن یعنی ۱۰۵۰ کرون درماه باقی خواهدماند.