خدمات خانگی گران‌تر می‌شود

کسانی که از خدمات خانگی Hemtjänsten استفاده می‌کنند، هزینه‌ی بیشتری باید بپردازند. این افزایش، حداکثر ۲۵۰۰ کرون درسال خواهدبود و بیشتر برای کسانی ست که به میزان زیادی از این خدمات استفاده می‌کنند.

پیشنهاد افزایش این هزینه در بودجه سال گذشته دولت نیز بود، اما پارلمان، بودجه‌ی ائتلاف احزاب بورژوایی را تصویب کرد و این پیشنهاد عملی نشد تا اینک که دولت آن را دوباره در بودجه جدید خود گنجانده است. برپایه‌ی این پیشنهاد، میزان حداکثرِ پرداختِ هزینه‌ی خدمات خانگی از ماه ژوئن سال آینده به ۲۱۱ کرون در ماه تغییرخواهدیافت.
دراین پیشنهاد، آمده‌است که کمون‌ها مجبور به بالابردن کمک هزینه‌های خود نیستند، اما هم زمان پرداخت کمک‌هزینه‌ی دولتی به همان میزان که کمون‌ها کمک‌هزینه‌ها را بالامی‌برند، کم خواهدشد. یکی از سازمان‌های بازنشستگی، SPF این پیشنهادرا به شدت موردانتقادقرارداده‌است.