بیمارستان های بسیاری از استان ها نیاز به صرفه جویی در هزینه ها دارند

یک بررسی که ازسوی واحد مرکزی خبر رادیو سوئد، اکوت صورت گرفته، نشان میدهد که وضعیت بیمارستان ها در بسیاری از شوراهای استانی نامناسب است.

از ۲۱ شورای استانی ۱۸ مورد آنها به اکوت گفته اند که وضعیت اقتصادی بغرنجی دارند. دلیل این امر، افزایش مالیات، افزایش هزینه های بیماران و کمبود تحت بیمارستان است.

شورای استانی دالارنا قصد دارد طی سالهای آینده، ۷۰۰ میلیون کرون پس انداز کند و ۶۰۰ شغل را از میان بردارد.

همچنین در ورملاند، ۳۰۰ پست قرار است حذف شوند و روند استخدام ها متوقف می شوند.

شوراهای استانی که تعدادشان ۲۱ است، مسئول برخی امورات اجتماعی و مراقبت های بهداشتی و همچنین امورات مربوط به حمل و نقل هستند.