شهروندان در مورد آغاز بازرسی موقت مرزها چه می گویند؟

شماری از شهروندان، نظرشان ر در خصوص آغاز بازرسی موقت مرزی با گزارشگر رادیو سوئد در میان گذاشته اند.

 

شماری از شهروندان، نظرشان ر در خصوص آغاز بازرسی موقت مرزی با گزارشگر رادیو سوئد در میان گذاشته اند.

 

یکی از آنها می گوید: «من فکر می کنم کنترل مرزی خوب است. ما باید آنهایی را که واقعا به کمک نیاز دارند بپذیریم. اما شماری از پناهجویان هم هستند که واقعا به کمک نیاز ندارند. و ما باید در این زمینه کنترل بیشتری داشته باشیم. این یک وضعیت بغرنج است. ما قبلا به هیچ وجه با چنین وضعیتی مواجه نبوده ایم.»

یک زن دیگر معتقد است که کنترل مرزها یک تصمیم غم انگیز است.

«من معتقدم که ما باید به همه کمک کنیم. این غم انگیز است که ما مرزها را به روی پناهجویان ببندیم. متوقف کردم خانواده هایی که راه درازی را آمده اند بسیار غم انگیز است.»

- اما برای همه آنها مسکن وجود ندارد... 

«بله! درست است. اما انسانهای نادانی هستند که کمپ های پناهجویان را می سوزانند. در چنین شرایطی مسکنی باقی نمی ماند. همزمان تنها امسال ما ۱۰ میلیون کرون را صرف خریدن کادوهای یول می کنیم. بنابراین باید مجددا اولویت بندی کنیم.»

یک شهروند دیگر می گوید: «من فکر نمیکنم کنترل مرزی تصمیم درستی باشد. ما در یک جامعه باز زندگی می کنیم. در یک اروپا آزاد. من درک می کنم که مشکلاتی وجود دارد و برای همین پناهجویان می آیند. ما نمی توانیم شمار نامحدودی را بپذیریم. در جنوب اروپا و در سوریه بحرانی وجود دارد. ما یک کشور ثروتمند هستیم.