حزب مرکز: پناهجویان خودشان مسکن پیدا کنند

حزب مرکز که در میان هشت حزب حاضر در پارلمان، به تنهایی با بازرسی موقت مرزی مخالفت کرده، پیشنهاد می دهد که پناهجویانی که به سوئد می آیند، خودشان مسکن پیدا کنند.

در حال حاضر، اداره مهاجرت برای پناهجویان مسکن پیدا می کند. اما حزب مرکز پیشنهاد می دهد که کمک هزینه ای که اکنون به پناهجویان داده می شود، افزایش یابد و در مقابل، خود پناهجویان برای خودشان مسکن اجاره کنند.

معاون دبیرکل حزب مرکز، آندش یونسون می گوید: «اداره مهاجرت نمی تواند به اندازه کافی مسکن برای افراد پناهجو پیدا کند. اما به نظر ما اگر مسئولیت پیدا کردن مسکن به عهده خود این افراد باشد، وضعیت بهتر پیش خواهد رفت».

حزب مرکز معتقد است که اگر پناهندگان خودشان مسکن پیدا کنند، اداره مهاجرت می تواند امورات دیگر مربوط به پناهجویان را بهتر انجام بدهد.

این حزب پیشنهاد می دهد که اداره مهاجرت تنها به سالمندان و خانواده های دارای کودک برای یافتن مسکن کمک کند.

برای اینکه پناهجویان بتوانند مسکن پیدا کنند، این حزب پیشنهاد می دهد که کمک مالی روزانه ای که اکنون ۷۱ کرون است، به ۱۴۲ کرون افزایش یابد.