هزینه استفاده از معلمان اجاره ای افزایش می یابد

1:19 min

به علت کمبود آموزگاران، مدارس سوئد بیشتر و بیشتر برای رفع کمبود  به شرکت های تامین نیروی انسانی مراجعه می کنند که آموزگاران صلاحیت داری را برای کار موقت به آنها اجاره می دهند.

  اجاره کردن نیروی کار از شرکت های تامین نیروی انسانی بسیار گران است و در سال های اخیر هزینه ی مدارس برای استفاده از آموزگاران اجاره ای افزایش قابل توجهی یافته است.

در سال  ‌­٢٠١٣ کمون های استکهلم و یوتبوری هفتاد و سه میلیون کرون برای اجاره آموزگار هزینه دادند اما سه سال بعد هزینه آنها در این مورد  صدو چهل میلیون کرون بود  یعنی در عرض سه سال هزینه ی پرداختی برای آموزگاران اجاره ای بیش از دو برابر شده بود.

راگنار شولاندر ، دبیرکل اتحادیه آموزگاران سوئد در استکهلم  در این مورد نظری انتقادی دارد و می گوید که  پیش بینی می توان کرد که متاسفانه برخی از مدارس ، بویژه آن مدارسی که با کمبود آموزگار روبرو هستند در آینده مجبور خواهند شد که بخش بزرگی از بودجه خود را برای اجاره کردن آموزگار از شرکت های تامین نیروی انسانی اختصاص دهند.