صلیب سرخ: بازداشت کودکان پناهجوی در خطر اخراج با قانون تضاد دارد

2:08 min

در چندین پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۷ در مورد بازداشت خانواده‌ها فرزنددار تصمیم گرفته‌شده، نواقصی دیده می‌شود. این موضوع را سازمان صلیب سرخ در گزارشی منتشر کرده‌است.

مالتی زاماکونا اگیری به رادیوی سویدن می‌گوید: گرفتن آزادی کودکان اثر زیادی روی سلامت و رشد کودکان می‌گذارد. این می‌تواند زمان کوتاه باشد و یا هم همراه خانواده در بازداشت به‌سر ببرند. او اضافه می‌کند:

- این وضعیت کودکان را تحت فشار قرار می‌دهد و به آن‌ها ضربه روانی می‌زند.

بازداشت‌گاه یک فضای بسته است که پناهجویان در آنجا نگهداری می‌شوند.  دلیل آن می‌تواند اخراج و یا هم بررسی هویت پناهجو باشد. در سویدن می‌توان کودکان را به مدت حداکثر شش روز در بازداشتگاه نگهداشت.

در سال ۲۰۱۷ به تعداد ۵۷ کودک با خانواده‌های خود در بازداشتگاه به‌سر برده‌اند. صلیب سرخ پرونده‌های پُلیس در این زمینه را بررسی کرده و دریافته که یک تعداد این پرونده‌ها کمبود‌هایی دارد. هفت پرونده حمایت قانون را نداشتند و یک سوم پرونده‌ها به حقوق کودکان که باید در اولویت قرار گیرد، توجه نشده‌است. براساس کنوانسیون کودک، این تصامیم در مخالفت با قوانین ملی و بین‌المللی حقوق کودکان است. در نود درصد پرونده‌ها از نفع و یا علاقه دولت در مورد بازداشت کودک توضیحاتی داده نشده که می‌تواند نقض جدی تلقی شود.

- این کمبود جدی به شمار می‌رود به ویژه که موضوع در مورد گرفتن آزادی کودکان است.