منابع درآمدی پناهندگان بسیار متنوع است

4:28 min

۳۰ درصد پناهندگان ۱۸ تا ۴۹ ساله‌ای که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ وارد سوئد شدند، توانسته‌اند وارد بازار کار شده و زندگی خود را از راه درآمد شغل خود تامین کنند.

 موقعیت زنان و مردان در این زمینه، هم‌سان بوده است.  

مرکز آمار سوئد، گزارشی درمورد به ویژه منابع مالی این پناهندگان برای گذران زندگی درطول ۱۵ سال اول اقامت آنها در سوئد، تهیه کرده است.

مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه‌شناسی دردانشگاه ملاردالِن در گفتگویی با بخش فارسی|دری رادیو سوئد، درمورد این گزارش به وجود تبعیض ساختاری در جامعه و کارکرد ضعیف ادارات ذی‌ربط در زمینه‌ی هم‌پیوستگی اشاره کرده است. 

به گزارش مرکز آمار سوئد شمار پناهندگان ۱۸ تا ۴۹ ساله‌ای که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ به سوئد آمدند به ۳۰۶۰۰ نفر می‌رسد. این پناهندگان، گروه‌های مختلفی را تشکیل داده و از منابع مالی متفاوتی نیز در طول این سال‌ها برای امرار معاش استفاده کرده‌اند.

۲۷ درصد این پناهندگان، پس از مدتی طولانی وارد بازار کار شدند. برای این دسته، اصلی‌ترین منبع درآمدی، شغل آنها بوده، اما تا یافتن کار مجبور به استفاده از کمک‌هزینه‌های مالی بوده‌اند. این گروه را بیشتر جوانانی از کشورهای آفریقایی و آسیایی تشکیل می‌دهد. موقعیت زنان و مردان در این دسته نیز نسبتا هم‌سان است.

گروه‌هایی که در بیشتر مدت اقامت خود از کمک‌هزینه‌های مالی مانند کمک برای گذران زندگی یا کمک‌هزینه‌ی بیماری استفاده کرده‌اند به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. زنان، کسانی که هنگام ورود به سوئد سالمند بودند، پناهندگان سهمیه‌ای سازمان ملل و شهروندان آفریقایی و آسیایی در این ردیف قرارمی‌گیرند. شمار زنان در این دسته بیش از مردان است.

در گزارش مرکز آمار سوئد همچنین آمده است ۹ درصد این پناهندگان به دلایل مختلف ازجمله  توان‌خواهی و سالمندی یا وارد بازار کار نشده‌اند و یا مدتی کوتاه به کار پرداخته و بیشتر از کمک‌هزینه‌‌های مختلف مانند بیماری، بیکاری و کمک برای گذران زندگی استفاده کرده‌اند.

۵ درصد امکان کار به دلایل سالمندی، بیماری یا توان‌خواهی نداشته و تمام این مدت را از کمک‌هزینه‌ها استفاده کرده‌اند.

۹ درصد نیز در طول این ۱۵ سال، سوئد را ترک کرده‌اند.