هشتاد سال با رادیوی سویدن

ما برای بزرگداشت هشتاد سالگی فعالیت رادیوی سویدن، یک روزشمار صوتی چندزبانه تهیە کردەایم  که در آن هر روز بخشی از یک فایل صدایی مربوط بە یک رویداد بزرگ خبری، مصاحبه و یا موضوع مهمی که در هشتاد سال گذشته رخ داده و در رادیوی ما بازتاب یافتە، نشر خواهیم کرد.
شما می‌توانید هر روز تا ٢٤ روز بە فایل جدید صوتی ما در روزشمار گوش کنید و آن را به اشتراک بگذارید!