افزایش مراجعه‌ی مبدل‌پوش‌ها به مراکز پزشکی

1:21 min

در چند سال اخیر بر شمار کسانی که ترانس‌وستیت، دارای گرایش تراجنسیتی یا مبدل‌پوشی هستند و برای دریافت کمک به مراکز پزشکی مراجعه می‌کنند افزایش یافته است.

 یکی از دلایل این افزایش، لغو عقیم سازی اجباری برای تغییر جنسیت دانسته شده که در سال ۲۰۱۳ انجام شد. تا پیش از این تاریخ، کسانی که دچار آشفتگی یا واژگونی جنسیتی بودند و تنها راه‌حل را تغییر جنسیت می‌دانستند، مجبور بودند برای تغییر جنسیت، خود را عقیم سازند.

به گزارش اداره‌کل خدمات اجتماعی، شمار افرادی که تشخیص پزشکی برای احساس تراجنسیتی خود به دست آورده بودند در سال ۲۰۰۵ حدود ۶۷۳ نفر بود، اما این تعداد، حدود ده سال بعد، در سال ۲۰۱۵ به ۳۴۰۰ نفر رسید.

به نظر دکتر لنارت فِل‌بَری، رئیس بخش پذیرش دگرباشان و تراجنسیتی‌ها در یوتالند غربی نیز، بیشترین دلیل افزایش مراجعه‌ی مبدل‌پوشان، لغو عقیم‌سازی اجباری در سال ۲۰۱۳  است.