سالانه صدها مستاجر به دلیل اجاره غیرقانونی خانه به فرد دیگر، قرارداد شان را از دست می‌دهند

2:00 min

شرکت مسکن اروبرو Örebrobostäder از سال ۲۰۱۵ تا کنون بیش از ۵۰۰ قرارداد مستاجران را به دلیل اینکه خانه هایشان را در بازار سیاه به گونه غیرقانونی کرایه داده بودند، لغو کرده است.

انا کارین ماگنوسون از روسای شرکت مسکن اروبرو می‌گوید اطلاعاتی که همسایه‌ها در اختیار ما گذاشته منجر به فسخ قرارداد آن عده از مستاجران شده است که خانه‌های شان را بصورت غیر قانونی به کرایه داده بودند.

اطلاعات اینکه خانه‌ها بصورت غیرقانونی کرایه داده می‌شوند به گونه‌های متفاوت بروز می‌کند. اما بیشتر اوقات مثلا همسایه‌ها به ما اطلاع می‌دهند. یا اینکه برخی اوقات کارمندان ما متوجه می‌شوند.

هر سال حدود ۱۵۰ مستاجر در این شرکت مسکن در شهر اوربرو به دلیل اینکه خانه هایشان را به صورت غیرقانونی به فرد دیگری به کرایه داده اند قرارداد شان را از دست داده اند.

انا کارین ماکنوسون می‌گوید: در برخی مواقع این والدین هستند که به عنوان کمک، خانه را به فرزندان‌شان و یا به نزدیکان خود کرایه می‌دهند. اما گاهی، برخی اقدامات به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرد و از این جریان به منظور منفعت مالی استفاده می‌شود؛ نمی توان گفت که کدام شکل آن بیشتر اتفاق می‌افتد، واقعا قضایا متفاوت از هم‌اند.