موافقت بسیاری از کمون‌های سوئد با پیشنهاد جدید تعدیل درآمدهای مالیاتی کمونی

1:57 min

اکثریت کمون‌های سوئد که درباره‌ی پیشنهاد جدید دولت برای انتقال بخشی از درآمدهای مالیاتی کمون‌های ثروتمند به کمون‌های کم‌درآمد اظهارنظر کرده‌اند، با آن اعلام موافقت کرده‌اند، اما انتقادهایی نیز به این پیشنهاد از سوی برخی از کمون‌ها مطرح شده است.

 پیشنهاد جدید دولت برای ایجاد تعادل مالی درمیان کمون‌ها بر مبنای توجه به هزینه‎های کمون‌های ضعیف تر که عمدتا کمون‌‌هایی غیر ازشهرهای بزرگ و متوسط هستند، تهیه شده است.

در سیستم ایجاد تعادل مالی میان کمون‌ها برخی از کمون‌ها البته زیان می‌بینند و از این رو ممکن است مسئولان این کمون‌ها با آن مخالفت کنند. یکی از کمون‌هایی که با پیشنهاد جدید دولت در این زمینه ابراز مخالفت کرده، کمون اومئو است. اما باید توجه داشت که تمام کمون‌هایی که مقداری از درآمدهای مالیاتی خود را در این رابطه از دست می‌دهند با نظام تعدیل مخالفت نمی‌کنند. یعنی در این زمینه نوعی همسویی میان اکثرکمون‌های ثروتمندتر نیز وجود دارد.

 هانس لیندبری، از کارداران عالی کمون اومئو مخالف پیشنهاد دولت است و در این زمینه می‌گوید بر مبنای پیشنهاد جدید دولت درمورد تعادل مالی میان کمون‌ها، اومئو حدود ۶۵ میلیون کرون از دست می‌دهد و کمون‌های دیگر در نورلند مانند لولئو، شلفتئو، اورنشولدسویک و سوندسوال نیز تقریبا همین وضع را دارند.

 هانس لیندبری ادامه می‌دهد که البته او مخالف این نیست که کمون‌های ضعیفتر کمک مالی دریافت کنند اما این کمک باید از محل درآمدهای دولت و نه از محل درآمدهای کمون‌ها پرداخت شود.