سه امام از حکم اخراج شان شکایت کردند

1:39 min

سه امام که به درخواست پلیس امنیتی از کشور باید اخراج شوند از این اقدام شکایت کرده اند. به گفته وکیل یکی از این امام‌ها، آخرین مورد شکایت امروز سپرده خواهد شد. پیش از این دو امام دیگر نیز از اینکه در معرض اخراج قرار گرفته اند شکایت کرده بودند.

یواکیم یوهانسون وکیل یکی از امام‌ها در ویستروس می‌گوید: اتهامات مبهم و کلی مطرح شده اند. بسیار دشوار است که در برابر آنها از خود دفاع کرد، قوانین موجود به پلیس امنیتی اختیارات زیادی داده است که به این ترتیب الزامات خود را در یک روند تحمیل کنند و اقدامات شان مبتنی بر روند معمول قانونی نیست.

این سه امام در شهرهای اومیو، یوله و ویستروس فعالیت داشتند. به گفته پلیس امنیتی این سه فرد در ترویج خشونت و افراطگرایی نقش داشته اند.

بهار امسال پلیس امنیتی مجموعاً شش فرد را بازداشت کرد. این افراد بر اساس قانون ویژه بازرسی اتباع خارجی بازداشت شدند که به پلیس امنیتی امکان این را می‌دهد تا برای اخراج این افراد از کشور درخواست کند. پنج نفر از این جمله حکم اخراج دریافتند. این سه امام که اکنون شکایت کرده اند در واقع روند اخراج شان منتظر دادگاه اداره مهاجرت است و متعاقب آن با تایید مقامات حکومتی این روند نهایی می‌شود.