کمون بنگتس‌فوش می‌خواهد پذیرش افراد تازه وارد را متوقف کند

1:20 min

کمون بینگتس‌فوش خواهان متوقف‌کردن پذیرش تازه‌واردان است. این موضوع را نماینده حزب مودرات در شورای شهری این کمون، استیگ برتیلسون به تلویزیون کانال چهار بیان داشته‌است.

در سه سال گذشته کمون بنگس‌فوش ۷۰۰ فرد تازه‌وارد را اسکان داده‌‌است. اکنون این کمون می‌خواهد نمونه کمون سولویس‌بوری را دنبال کند و در برابر قانون اسکان تازه‌واردان مخالفت کند و از پذیرش افراد تازه‌وارد خودداری کند.

قانون اسکان افراد تازه‌واردان bosättningslagen که در سال ۲۰۱۶ اجرایی شد به اداره مهاجرت این امکان را می‌دهد که مهاجرین را بعد از دریافت اجازه اقامت به کمون‌های مختلف مساویانه تقسیم کند.

به باور استیگ برتیلسون این کمون وظیفه خود را انجام داده‌است.

- ما شمار زیادی را در کمون کوچک خود جا داده‌ایم، به باور من اکنون باید مهاجرین در کمون‌های دیگری اسکان داده‌شوند.

کمون بنگس‌فوش در وسترا یوتلند موقعیت دارد و جمعیت آن در حدود ۱۰هزار نفر است.