بودجه دولت معرفی شد

2:33 min

اولین بودجه کاری دولت بعد از قرارداد جنوری صبح امروز اعلام شد. بودجه معرفی شده دربرگیرنده کاهش مالیات‌ها، کاهش هزینه کارفرمایان، پول بیشتر برای امور دفاعی و سیستم قضایی کشور و همچنان یک سال رخصتی با پرداخت است.

در ماه جنوری احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست، سنتر و لیبرال به توافق رسیدند و برای برنامه‌های این احزاب در بودجه کنونی دولت پول اختصاص یافته‌است. به باور ماگدالینا اندرشون، وزیر دارایی کشور، این همکاری‌ها نتیجه خوبی به دنبال دارد.

- همکاری‌ها خوب و مثبت بوده است. این همکاری‌های وسیع با عث ایجاد ثبات می‌شود.

یکی از سرمایه‌گذاری‌های جدید بودجه پائیزی دولت اختصاص ۵۸۰ میلیون کرون بیشتر برای کمون‌هایی است که شمار زیادی از افراد تازه‌وارد را پذیرفته‌اند و  وضعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی ندارند.

- در حدود ۸۰ میلیون کرون این بودجه برای ۴۴ کمونی پرداخته می‌شود که در مقایسه با جمعیت خود شمار زیادی از تازه‌وارادان را پذیرفته‌اند.

کاهش مالیات بر مازاد درآمد یکی از گرانترین برنامه است که برای دولت ۶،۱ میلیارد کرون هزنیه می‌بردارد. به همین ترتیب، کاهش مالیات بر بازنشستگی ۴،۳ میلیارد کرون هزینه دارد. کاهش پرداخت هزینه کارفرمایان برای استخدام جوانان و افراد تازه‌وارد برای اولین بار، ۱،۷ میلیارد کرون خرج دارد. ۱،۴ میلیارد کرون برای کاهش مالیات افرادی که در کمون‌های کم جمعیت شمال غربی کشور زندگی می‌کنند، هزینه می‌شود.

برنامه کاهش مالیات بر مازاد درآمد از سوی احزاب لیبرال و سنتر پیشنهاد شده، این کاهش ۳۵۰-هزار نفر را در بر می‌گیرد که سه چهارم آن‌ها مردها هستند. به باور ماگدالینا اندرشون این برنامه طوری دیگری می‌بود اگر حزب سوسیال دموکرات آرای اکثریت را می‌داشت.