پذیرش ایلوا یوهانسون به عنوان عضوکمیسیون اتحادیه‌ی اروپا

0:41 min

 عضویت ایلوا یوهانسون وزیر سابق بازار کار سوئد و سیاستمدار پیشنهادی  سوئد برای عضویت در کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا مورد تایید  پارلمان اروپا قرار گرفت.

  ایلوا یوهانسون مسئولیت امور مهاجرت و امور داخلی را در کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا برعهده خواهد داشت.

البته باید توجه داشت که هنوز مرحله‌ای دیگر از تعیین اعضای کمیسیون اروپا باقی مانده است. در این مرحله پارلمان اروپا باید کلیت کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا، یعنی همه‌ی اعضای کمیسون را به صورت گروهی بپذیرد تا اعضای کمیسییون بتوانند به سمت ‌های خود منصوب شوند.