پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد از پیشنهاد دولت

1:24 min

پیشنهاد دولت سوئد مبنی بر انتقال منابع مالی از کمون‌های ثروتمند به کمون‌هایی که از نظر مالی ضعیف هستند، مورد پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد قرار گرفت.

این انتقال منابع مالی معمولا از کمون‌هایی مانند استکهلم به کمون‌های مناطق کم‌جمعیت‌ترصورت می‌گیرد و گامی در جهت ایجاد برابری در توانایی مالی کمون‌ها ست.

اسکار شوستد، سخنگوی اقتصادی حزب دموکرات‌های سوئد در این زمینه می‌گوید  که این حزب در این مورد از پیشنهاد دولت پشتیبانی خواهد کرد و این امر به معنای تصویب احتمالی  پیشنهاد دولت در پارلمان است.

پیشنهاد دولت ائتلافی  حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست،افزایش حدود ۲ میلیارد کرون در سال آینده است.  پیشنهاد دولت  این است که در سال آینده مقدار انتقال منابع مالی از کمون‌های ثروتمند به کمون‌های کم‌توانتر از نه میلیارد و هفتصد میلیون کرون فعلی به یازده میلیارد و پانصد میلیون کرون افزایش یابد.

احزاب مودرات، دموکرات مسیحی و لیبرال مخالف پیشنهاد دولت در این زمینه هستند . حزب سنتر موافق پیششنهاد دولت است و با پشتیبانی حزب دموکرات‌های سوئد، اکنون اکثریتی در پارلمان سوئدبا این پیشنهاد مواقت دارد.