چهارشنبه ۲۲فوریه ۲۰۰۶ و سوم اسفند ۱۳۸۴ خورشیدی

تهیه کننده : زینت هاشمی

گزارشها : طاهر جام برسنگ و زینت هاشمی

تظاهرات کارزار زنان به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن ، از فرانکفورت المان آغاز و در مقابل
ساختمان دادگاه لاهه به پایان می رسد . در برنامه ی های مربوط به این روز وضعییت حقوق بشر و به

خصوص زنان ایران مطرح خواهد شد .
گفتگو با گیسو شاکری خواننده و فعال در امور زنان ، ساکن استکهلم

گزارش پیرامون تاسیس شرکت های خصوصی . شرکت کننده گان در این بخش فرشته ی امینی صاحب یک شرکت در شیستا، مسعود پیروزرام ازIFS .شهرزاد کمالی از اداره ی کاریابی رینکبی.

و در بخش چهره ها نیز گفتگوئی داشی
تیم با ماندا آهی صاحب و مربی یک سالن زیبائی در حومه ی استکهلم .