کدام احزاب در انتخابات شرکت می کنند ؟

احزاب متعددی در سوئد وجود دارند که یا فعالیت سراسری در تمام کشور دارند و یا فعالیتشان محلی ست. حدود ۲۰۰ حزب در کشور به ثبت رسیده اند.

تنها هفت حزب در دوره ی گذشته موفق به ورود به پارلمان شدند - برای ورود به پارلمان، به دست آوردن  حداقل چهاردرصد آرا الزامی ست. احزابی که موفق شدند عبارتند از:

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA  حزب سوسیال دموکرات
حزب سوسیال دموکرات، بزرگ ترین حزب سوئد است و از پشتیبانی حدود چهار نفراز هر ده نفر سوئدی برخورداراست. این حزب تقریبا از دهه ی ۱۹۳۰ همواره حکوکت سوئد را در اختیار داشته است بجز از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲ و سپس  از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ .  این حزب راه سومی را میان سرمایه داری و کمونیسم برگزیده است – یک جامعه ی رفاه که در آن اقتصاد بازار نسبتا آزاد عمل می کند، اما دولت درنهایت از قدرت کنترل مؤثری برخورداراست.
VÄNSTERPARTIET حزب چپ
حزب چپ پیش ازاین حزب کمونیست نامیده می شد و بیشترین محبوبیت را در ده های ۴۰ و ۵۰ داشت که از بیشتر از ۱۰ درصد آرای مردم برخورداربود. سال های زیادی این حزب تنها چهاردرصد آرا را به دست آورد، اما توانست با حذف نام کمونیست، بر آرای خود بیافزاید.  دشواری این حزب، ازدست دادن دوباره ی طرفداران  خود است. حزب چپ خواستار اقتصاد بازار کمتر و اقتصاد برنامه ریزی شده ی بیشتر است، اما در سال های اخیر مسائل زیست محیطی  و زنان را نیز به برنامه های خود افزوده است.
MILJÖPARTIET DE GRÖNA  حزب محیط زیست، سبزها
حزب محیط زیست از سال ۱۹۹۴ وارد پارلمان شد و توانست از آن زمان  بر سیاست زیست محیطی دولت تاثیر بگذارد.  این  حزب درمجموع از حدود پنج درصد آرای مردم برخوردار بوده، اما در پارلمان نقشی کلیدی داشته است.  در سال های اخیر این حزب، همکاری با دولت را برگزیده است.  این حزب خواستار جامعه ای ازنظر زیست محیطی، مقاوم و بادوام است که باید با کمک ازجمله وضع مالیات ها و عوارض سنگین برمواد سوختی  تامین شود.
MODERATA SAMLINGSPARTIET  حزب مودرات
مودرات یک حزب دست راستی ست که تفکر محافظه کارانه و اقتصاد لیبرال را نمایندگی می کند. فعالیت آزاد تجاری، مالیات کمتر و دخالت کمتر دولت در اقتصاد کشور از مسائل اساسی این حزب است. در سال های اخیر، این حزب از مخالفت های خود علیه  قدرت اتحادیه های کارگری  و حقوق کار که بیشتر بر امنیت تاکیددارد تا بر فعالیت، کاسته است.  این حزب همچنین به شدت بر برنامه های اجتماعی درهر مسئله ای تاکیددارد.
FOLKPARTIET LIBERALERNA  حزب لیبرال مردم
حزب مردم، حزب لیبرال سوئد است. ازجمله افتخارات این  حزب آن است که لیبرالیسم در مبارزه ی جهانی علیه کمونیسم و محافظه کاری پیروز شده است. لیبرال های سوئد تا سال ها از پشتیبانی ضعیفی برخورداربودند، اما درانتخابات سال ۲۰۰۲ با یک جهش و رسیدن به ۱۳ درصد آرا روبروشدند.  در دوره های اخیر، این حزب بیشتر گرایش به محافظه کاری نشان داده و درخواست هایی درمورد نظم و انظباط در مدارس و درمورد مهاجران مطرح کرده است.
KRISDEMOKRATERNA  حزب دموکرات مسیحی
دموکرات مسیحی یک حزب مشخصا محافظه کاراجتماعی ست که خواستار اتحاد اقتصاد لیبرالی و وجود دولتی ست که از فرودستان جامعه محافظت کند. مسئله ی عمده ی این حزب، خانواده است و ازهمین روست که برای نمونه با ازدواج همجنس گرایان مخالف است. موفقیت این حزب درانتخابات سال ۱۹۹۸ به دست آمد که ۱۱ درصد آرا را به دست آورد. محبوبیت این حزب از سال ۲۰۰۴ با کناره گیری چهره ی محبوب آن آلف سونسون از رهبری حزب، رو به کاهش نهاده است.
CENTERPARTIET  حزب سنتر
حزب سنتر وارث اتحادیه ی کشاورزان است که بیش از هرچیز از خواست های کشاورزان پشتیبانی می کرد. اوج محبوبیت این حزب در دهه ی ۷۰ بود که نمایندگان آن، بسیاری از دولت های بورژوایی را رهبری کردند. از شمار رای دهندگان این حزب در ۲۰ سال اخیر کاسته شده است. مسئله ی عمده ی این حزب عدم تمرکزگرایی ست -  رشد منطقه ای و جامعه ای که در آن تصمیم گیری ها هرچه بیشتر به علایق شهروندان نزدیک باشد. محیط زیست نیز از اهداف مرکزی این حزب است.
احزاب جدیدی خواستار شرکت در انتخابات امسال هستند – بزرگترین آنها Feministiskt inisiativ  ابتکار فمینیستی و Junilisten  فهرست ژوئن هستند. 

FEMINISTISKT INISIATIV  ابتکار فمینیستی
ابتکار فمینیستی خواستار برابری هرچه بیشتر جنسیتی و انهدام مردسالاری ست که به نظر این حزب، بر تمامیت جامعه تسلط دارد. این حزب توسط گودرون شیمان رهبری می شود که پیش از این رهبر حزب چپ بود.
JUNILISTAN  فهرست ژوئن
فهرست ژوئن پیش ازانتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد.  این حزب مخالف اتحادیه ی اروپا درآن انتخابات بطورغیرمنتظره به ۱۴ درصد آرا دست یافت. فهرست ژوئن به انتقال هرچه بیشتر قدرت از استکهلم به بروکسل نه می گوید. این حزب درعوض خواستار همه پرسی های بیشتر است. 

در سطح محلی، احزاب بازهم بیشتری ازآنچه نام برده شد، وجود دارند. بزرگترین آنها که نمایندگانی نیز در برخی از شوراهای استانی دارند، دو حزب Sjukvårdspartiet  حزب درمان و Pensionärspartiet  حزب بازنشستگان هستند. Sverigesdemokraterna  دموکرات های سوئد نیز که در انتخابات گذشته، کرسی هایی در چند شورای شهر در جنوب سوئد به دست آورد، اینک درصدد ورود به پارلمان است.
SJUKVÅRDSPARTIET  حزب درمان
حزب درمان به عنوان حزبی محلی در چند استان فعالیت می کند وصاحب کرسی هایی در چند شورای استانی شده است. مسئله ی اصلی این حزب، بهداشت و درمان بهتر برای تمام شهروندان است. اخیرا تلاش این حزب برای تبدیل به حزبی ملی وپذیرفته شدن برای شرکت در انتخابات پارلمانی، ناموفق ماند.
PENSIONÄRSPARTIET  حزب بازنشستگان
احزاب محلی بازنشستگان توانسته اند در چند شورای استانی کرسی های محدودی را به دست آورند. مهم ترین مسئله ی این حزب، یک سالمندی ارزشمند  و حمایت ازخواست های بازنشستگان است.  این حزب ازجمله خواستار حق شرکت نمایندگان سالمندان در گردهم آیی های سیاسی ست.
SVERIGEDEMOKRATERNA  دموکرات های سوئد
دموکرات های سوئد یک حزب بیگانه ستیزاست که چهره ای مخالف مهاجرت به سوئد ازخود معرفی می کند. این حزب پس از به دست آوردن ۷۵۰۰۰ رای در انتخابات پارلمانی سال  ۲۰۰۲، اینک اولین  تلاش  جدی  خود را برای رسیدن به پارلمان انجام می دهد. این حزب ازجمله خواستار کاهش مهاجرت به سوئد و انهدام اتحادیه ی اروپاست.
نتیجه ی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲          میزان درصد آرا        تعداد کرسی ها
سوسیال دموکرات                                     ۹ ,۳۸                  ۱۴4مودرات                                             ۲  ,۱۵                   ۵۵
لیبرال مردم                                         ۸  ,۱۳                   ۴۸
دموکرات مسیحی                                     ۱ ,۹                     ۳۳
چپ                                              ۳ , ۸                     ۳۰ *
سنتر                                               ۱ , ۶                    ۲۲
محیط زیست                                         ۶ , ۴                    ۱۷
بقیه ی احزاب                                       ۸  , ۲                     ۰
(*) حزب چپ درحال حاضر دارای ۲۸ کرسی پارلمانی ست. دلیل آن کناره گیری دو تن از نمایندگان این حزب پس از انتخابات سال ۲۰۰۲ است. آنها هنوز نماینده ی پارلمان هستند، اما بدون تعلق حزبی. این نوع نمایندگان « نااهل های سیاسی » نامیده می شوند.
احزاب منفرد
هرکسی می تواند در سوئد حزب تشکیل دهد و در انتخابات شرکت کند. نیازی به ثبت حزب نیز وجود ندارد. کافی ست که شخص، برگه های رای دهی تهیه کند و مردم را به رای دادن به خود در روز انتخابات فرابخواند.  در انتخابات گذشته حدود ۳۰ حزب ازاین گونه احزاب در انتخابات شرکت کردند و هرکدام توانستند از یک تا ده رای به دست آورند. برخی از آنها ازاین قرارند:
حزب                                                                       میزان آرا
Kalle Anka Partiet                                                      ۱۰
Kärlekspartiet The Party of Love                                   ۸
Singelpartiet - ursäkta men vi finns också                     ۳
Kloning nej tack jag är en unik människa partiet            ۳
Vikingapartiet – Sverige ut ur EU                                                                             ۲
Hundpartiet – hunden, människans bästa vän                ۲
Tomtepartiet – Tomten                                                                      ۱
Den kokta grodans-parti                                                                          ۱   
Fotbolls Partiet                                                                       ۱

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".