Nystartsjobb från årskiftet

Från årskiftet införs de så kallade nystartsjobben.  Det är den borgerliga regerignens satsning för att få människor som länge varit utanför arbetsmarkanden, tillbaka till arbete.

Syftet med Nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som under minst ett år, för ungdomar sex månader, varit frånvarande från arbetslivet samt nyanlända invandrare. Nystartsjobben är vanliga anställningar som innebär att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna.

Arbetsgivaren ansöker hos den offentliga arbetsförmedlingen om Nystartsjobb. När ett Nystartsjobb beviljats krediteras arbetsgivarens skattekonto med ett belopp som motsvarar lagstadgade arbetsgivaravgifter (f.n. 32, 28 %).

För att Nystartsjobb ska beviljas ska lön och andra anställningsförmåner ligga på samma nivå som gällande kollektivavtal i branschen.

Nystartsjobb gäller:

för dem som är 25 år och äldre och varit arbetslösa, sjukskrivna, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, haft sjuk- eller aktivitetsstöd eller uppburit ekonomiskt bistånd under minst ett år samt för dem som varit anställda på Samhall på heltid i minst ett år. för ungdomar som är mellan 20 och 25 år och varit arbetslösa, sjukskrivna, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, haft sjuk- eller aktivitetsstöd eller uppburit ekonomiskt bistånd under minst sex månader samt för dem som varit anställda på Samhall på heltid i minst sex månader. för dem som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller anhöriginvandrare under de senaste tre åren.

Nystartsjobb beviljas under lika lång tid som personen varit frånvarande från arbetslivet. De olika skälen för att man varit frånvarande från arbetslivet får adderas vid beräkning av kvalifikationstiden. För den som är 25 år och äldre gäller Nystartsjobb i maximalt fem år. För ungdomar gäller Nystartsjobb i maximalt ett år. För den som fyllt 55 år gäller Nystartsjobb under dubbelt så lång tid som personen varit frånvarande från arbetslivet, dock längst tio år eller till den månad då personen fyller 65 år. För flyktingar och anhöriginvandrare gäller Nystartsjobb under maximalt tre år.

Den som anställs i Nystartsjobb ska vara anmäld på arbetsförmedlingen när beslut fattas och uppvisa de intyg som behövs för att styrka rätten till Nystartsjobb. Försäkringskassan, Migrationsverket, Samhall och kommunerna kommer att ha rutiner för nödvändiga intyg.