Pressmeddelande 2019-06-10

Sveriges Radio välkomnar en modernisering av uppdraget

Sveriges Radio är positivt till att den proposition som regeringen idag presenterat utifrån Public service-kommitténs betänkande tydligt markerar företagets viktiga roll i ett modernt och digitalt medielandskap. Sveriges Radios roll som oberoende medieföretag med ljudet i fokus ligger helt i linje med det huvudsakliga innehållet i propositionen.

– Det är bra att propositionen moderniserar vårt regelverk. Sveriges Radio är idag landets mest rikstäckande medieföretag och jobbar aktivt med att lyfta fler röster och fler perspektiv i vårt innehåll. Vi har gjort stora lokala satsningar den senaste tiden, bland annat med 13 nya tjänster utanför Stockholm och en stor satsning på en bättre bevakning av Stockholms län med dess 26 kommuner, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio.

– Det är också bra att propositionen slår fast att programföretagen ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud och att vårt uppdrag är att nå publiken. Vi välkomnar att vårt digitala utbud i stora delar  likställs med det som sänds i linjär radio. Vår kärnverksamhet framöver är ljud på öppna och fritt tillgängliga plattformar, säger Cilla Benkö.

– Vi delar kulturministerns uppfattning att det är avgörande att vi finns där publiken finns samtidigt som vi håller med om att relationen till våra kommersiella kollegor är viktig. I alla sammanhang poängterar jag att det är bäst för det svenska samhället med ett starkt Sveriges Radio sida vid sida med starka lokala medier. Under flera år har vi därför haft en nära dialog med våra kommersiella kollegor kring hur vi kan hjälpa och inte stjälpa, den dialogen kommer vi givetvis att fortsätta med, säger Cilla Benkö.

Det finns ett antal orosmoment i propositionen. Bland annat att regeringen håller fast vid en förhandsprövning som lägger beslutsmakt i regeringens hand.

– Jag är principiellt emot förhandsprövning av vår verksamhet. Det är oroande att det i slutändan kan bli kommersiella intressen som avgör hur Sveriges Radios verksamhet kan utvecklas och inte publikens behov eftersom vem som helst enligt propositionen kan anmäla en ny kompletterande tjänst till förhandsprövning. Att det dessutom är regeringen som ska ha sista ordet är något jag som publicist tycker är problematiskt, säger Cilla Benkö.

– Vad gäller finansieringen ser vi att regeringen anser att vi ska få behålla de medel vi har idag och att dessa sedan ska räknas upp med två procent årligen. Det är i grunden välkommet men det finns en stark övertro när det gäller vad dessa pengar ska räcka till, säger Cilla Benkö.

Under hela 2000-talet har Sveriges Radios verksamhet effektiviserats och rationaliserats årligen. Idag går näst intill alla resurser till kärnverksamheten. I propositionen ingår ett antal nya åtaganden samtidigt som inget plockas bort.

– Vi har en verksamhet som domineras av personalkostnader. Vi har en enda intäktskälla, på radiomarknaden sker all produktion på svenska, och det går inte att varken sälja format eller samproducera med ett antal andra aktörer för att dela på kostnaderna. Min bedömning är att vi kommer att behöva plocka bort program för att kunna utveckla verksamheten och leva upp till kraven i det nya sändningstillståndet, säger Cilla Benkö.

FOTO: Cilla Benkö
Fotograf: Mattias Ahlm/Sveriges Radio 

Kontakt för ytterligare kommentarer och förfrågningar: Claes Bertilson, presschef, mobil: 070-327 7807 eller e-post: claes.bertilson@sverigesradio.se

Hela propositionen finns att ta del av via regeringens hemsida: www.regeringen.se