Sveriges Radios ledning

Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Foto: Mikael Andersson/Sveriges Radio
Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Foto: Mikael Andersson/Sveriges Radio

Sveriges Radios ledning utövas av styrelsen och verkställande direktören. VD kan delegera ansvar och befogenheter till direktörer samt andra befattningshavare i företaget.

Publicerat onsdag 26 maj 2010 kl 20:00

Företagets ledning ansvarar ytterst för:
- att av riksdagen uppsatta mål uppnås
- att de av riksdagen beslutade grundläggande bestämmelserna efterlevs
- att verksamheten bedrivs ekonomiskt och rationellt.

Styrelsen beslutar om:
- direktiv för samt fastställande av långsiktiga planer
- ekonomisk planering på lång sikt, bl.a. medelsäskanden
- direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner
- förslag till års- och public serviceredovisningar
- huvudorganisation
- tillsättning av vd
- riktlinjer för samverkan med andra public servicebolag
- arbetsordning och programregler
- principiellt viktiga yttranden och remisser
- mål och riktlinjer för SRs affärsverksamheter. 

Sveriges Radios styrelse:

Styrelseordförande
John Brattmyhr, Skansenchef

Styrelseledamöter
Tommy Adamsson, vd
Åsa Bernlo, ansvarig för mediadagarna i Göteborg, filmkoordinator  
Gunilla Kindstrand, chefredaktör
Ole Mölgaard, vd
Anette Novak, vd 
Anna Omstedt Lindgren, vd, vice ordförande
Gunnar Wetterberg, författare
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Personalrepresentanter
Ola Gäverth, journalist, SJF-klubben
Erland von Heijne, tekniker, Unionen Sveriges Radio
Åsa Wisborg, ordförande, Unionen Sveriges Radio (suppleant)
Ulrika Hyllert, journalist, SJF-klubbenl (suppleant)

Adjungerad, styrelsesekreterare
Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist
kerstin.broms_lumpus@sverigesradio.se

Sveriges Radios direktion, utsedd av styrelsen:
Cilla Benkö, vd
Jyrki Elo, direktör enheten Ekonomi och teknik
Björn Löfdahl, direktör Programenheten
Jan Petersson, direktör enheten Analys och kommunikation
Ingrid Wibom, direktör Personalenheten
Cecilia Bodström, bitr direktör Programenheten
Martin Jönsson, bitr direktör Programenheten
Helen Hellströmer, kommunikationschef, bitr direktör enheten Analys och kommmunikation

Revisor
Revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Auktoriserad revisor Nicklas Kullberg (utsedd av bolagsstämman)
Auktoriserad revisor Carina Åkesson (utsedd av regeringen)

Dela