Ägande och styrning

Sveriges Radio styrs via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

Förvaltningsstiftelsen 
Sedan 1997 ägs programbolagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB av www.forvaltningsstiftelsen.se för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. 

Stiftelsen har bildats i syfte att främja självständigheten hos de tre programbolagen. Den skall tillgodose sitt syfte genom att äga och förvalta aktier i bolagen. Detta innebär att en av stiftelsens viktigaste uppgifter är att utse styrelseledamöter i bolagen.

Stiftelsen har en styrelse med tretton ledamöter. Efter förslag av de politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen. Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex ledamöter. Ordföranden utses för fyra år och ledamöterna för åtta år. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet är viktig vid val av ledamöterna. Ledamöterna förutsätts normalt vara eniga vid sina beslut.

Sveriges Radios styrelse 
Ordförande och åtta ledamöter i Sveriges Radios styrelse utses av aktieägaren på bolagsstämman. Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda skall två arbetstagarledamöter (för vilka får finnas suppleanter) ingå i styrelsen. Ordförande och ledamöter utses för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Sveriges Radios ledning utövas av styrelsen och verkställande direktören. Vd kan delegera ansvar och befogenheter till direktörer och andra befattningshavare i företaget.

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordning inom bolaget, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsens arbete följer en årlig sammanträdesplan för beslut och information. Planen styrs i övrigt av den arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Dessutom rapporterar bolagets revisorer till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll. Vid denna rapportering deltar inte verkställande direktören eller några tjänstemän.

Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om programutvecklingens inriktning, direktiv för och fastställande av långsiktiga planer, ekonomisk planering på lång sikt (bland annat budgetunderlag), direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner, policies, årsredovisning och public serviceredovisning, lednings- och huvudorganisation, tillsättande och entledigande av verkställande direktör, tillsättande och entledigande av övriga direktörer på förslag av verkställande direktören, arbetsordning och programregler, principiellt viktiga yttranden och remisser samt mål och riktlinjer för affärsverksamheter.

Valberedning tillika Förvaltninsstiftelsens styrelse (se ovan).

Företagsledning
Till verkställande direktören har styrelsen delegerat ansvaret för planering och det operativa genomförandet av Sveriges Radios utveckling enligt styrelsens beslut samt för företagets löpande operativa verksamhet och förvaltning. Vd skall härvid leda och samordna företagets verksamhet och utåt företräda Sveriges Radio.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista