Skärpiplärka (Anthus petrosus)

0:45 min

Det finns flera arter av piplärkor i landet och de är retsamt lika varandra med samma spensliga kroppsbyggnad och brunspräckliga dräkt. Men naturtypen kan ge en ledtråd: om man möter en piplärka i en klippig kustmiljö är chansen stor att det är en skärpiplärka.

Störst risk för sammanblandning är det med ängspiplärkan som gillar öppna gräsmarker som exempelvis strandängar (men även fjällhedar). Säkraste sättet att skilja dessa arter åt till utseendet är på benen: skärpiplärkans är mörka, ängspiplärkans är skära. Risken för sammanblandning med trädpiplärka är betydligt mindre, eftersom den är en skogsfågel.

Skärpiplärkan är den klart ovanligaste av dessa tre någorlunda vanliga piplärkor. (Sedan finns det ytterligare två extremt ovanliga arter bland landets häckfåglar: rödstrupig piplärka och fältpiplärka). Den har sitt huvudsakliga fäste på Västkusten. På Ostkusten är den betydligt fåtaligare.

(Anthus petrosus)