Större hackspett (Dendrocopos major)

0:44 min

Den större hackspetten är den i särklass vanligaste av landets hackspettar. Det beror på att den inte har så bestämda krav utan trivs i alla möjliga sorters skogar.

En annan sak som gör livet lättare för den större hackspetten i dagens skogslandskap är att den inte är beroende av döda eller döende träd när den ska hacka sina bohål. Både vitryggig hackspett, mindre hackspett och tretåig hackspett föredrar att underlätta arbetet genom att nyttja träd som redan är uppmjukade av rötsvampar, vilket är en problematisk strategi i produktionsskogar där det ofta råder stor brist på död ved. Den större hackspetten är däremot kraftfull nog att hacka bon även i frisk ved och har därför sällan problem att hitta boträd. Ungefär två veckor tar det för makarna att hacka ingångstunneln och den upp till sextio centimeter djupa bokammaren.

Och nästa år är det dags igen. Hackspettar gör nämligen i allmänhet ett nytt bo varje år, till stor glädje för de hålbyggare som inte har hackspettarnas förmåga att själva skapa bohål. Starar tar exempelvis gärna över större hackspettens bo.

(Dendrocopos major)