Har regeringen missförstått utredning?

När Klotet ringer upp statssekreterare Ola Alterå på näringsdepartementet för att få en reaktion på utredaren KTH-professorn Lennart Söders kritik mot det nya lagförslaget för att göra det billigare att producera ett överskott av el hemma från sol och vind så svarar han:
– Vi baserar det här förslaget till Riksdagen på en utredning (Lennarts Söders, red anm) som tittat på olika alternativ och där fanns inget färdigt förslag om nettoinmatning.

Nu skriver Lennart Söder brev till regeringen, eftersom han tror att de missförstått hans utredning (se nedan)

 "Hej,

Som ni har förstått så har jag framfört en del kritik (i radio onsdag 28/10) om den lagrådsremiss som lämnats av näringsdepartementet, som baseras på min utredning ”Nätanslutningsutredningen”. Detta är en ganska krånglig fråga att diskutera i radio eller på annat sätt, men här kommer en liten förklaring.

Kritiken är i princip följande: I min utredning föreslog jag månadsdebitering. På sidan 175 står det tex: ”För inköp/försäljning av el gäller månadsmedelvärden och vid nettoproduktion under en månad så är ersättningen för denna produktion en avtalsfråga med respektive elhandlare på samma sätt som kostnaden för elinköpen”

En konsekvens av månadsdebitering är att det blir en intern kvittning inom månaden på så sätt att vissa ”exporttimmar” i praktiken jämnas ut med andra ”importtimmar”. Och i de allra flesta fall, oavsett om man har vindkraft eller solkraft, så kommer det vid relativt hög effekt på kraftverket blir nettoproduktion per timme ibland, men över månaden blir det nettokonsumtion. Det var inga under vare sig utredningen, eller vad jag vet under remissen, som hade något att invända mot detta förslag.

Nu föreslår ni timmätning utan att ändra något annat, och därmed försvinner nettodebiteringen inom varje enskild månad! Jag håller med om att det finns fördelar med att installera timmätningar, framför allt om man i framtiden vill ha en annan ersättningsnivå, flexibla kunder etc, men konsekvensen av ert förslag blir ju att ”kvittningen” inom månaden försvinner, eftersom ändringen inte kompletterats med något annat. Eftersom ni bara tog vissa delar av förslaget blev det så.

Ett exempel: Jag utgår från elpriset 50 öre/kWh och en kundkostnad om 1,30 kr/kWh (elpris + nätavgift + skatter/avgifter). Om man har månadsdebitering och nettoförbrukning blir all egen elproduktion värd 1,30 kr/kWh. Om man debiterar per timme kan det säkert bli flera timmar med ”export” och då sjunker värdet på den elen med 1,30-0,50 = 80 öre/kWh. Det är viktigt att notera att ”80 öre/kWh” ju består av nätavgifter + skatter. Om man accepterar månadsmätning kan man därmed möjligen se det som en ”skattesubvention” eftersom skatteintäkterna minskar vid kvittningen.

Det är oklart hur ni ser på detta nu. Ska det vara tillåtet, förbjudet eller obligatorisk med kvittning inom månaden?
• Obligatoriskt: Det verkar inte som att ni tycker det, för då borde det vara en lagstiftning om detta?
• Förbjudet: I så fall måste därmed alla med småskalig el, oavsett nivån, ha ett avtal med två olika priser. Då blir priset 50 öre/kWh för all såld el (eller tänker man sig att vissa elhandlare köper denna el för 1,30 kr/kWh?)
• Tillåtet: Man tillåter i så fall att kunden kommer överens med elhandlaren att eventuellt netto-mäta per månad. Vad jag inte riktigt förstår med det förslaget är hur det blir med skatten, eftersom den ju är en viktig del till att ”egen elproduktion” är mer värd. Jag tycker det verkar något konstigt att det ska vara frivilligt att betala skatt?

Samma fråga gäller egentligen för elnätsavgiften. Det ska ju inte vara någon avgift för ”elproduktionen”, men ska denna räknas netto per månad eller per timme? Här har man ju ingen konkurrens och det finns ju flera nätägare som har ganska höga nätavgifter i öre/kWh. Kan därmed nätägaren välja om man ska betala för ”nettokonsumtion per månad” eller ”för all konsumtion under månaden”. Det blir i så fall olika för konsumenten.

Alla dessa problem jag nämner ovan fanns inte vid vårt förslag om månadsdebitering, eftersom kundens konsumtion och produktion därmed skulle få samma mätperiod. Det är självfallet möjligt för regeringen att kombinera förslagen på ett annat sätt än vad jag gjorde i utredningen, och jag inser nu att jag nog inte beskrivit konsekvensen av just den kombination ni valde. Det borde jag nog ha gjort, men det finns ju ett mycket stort antal möjliga kombinationer, och jag kan ju inte förklara alla.

Det är något oklart för mig om man i lagrådsremissen förstått den problematik jag nämner ovan. Min tolkning är i varje fall att det ekonomiska nettoresultatet för den möjliga egen-producenten blir sämre med ert förslag än med mitt. Vi hade en tydlig beskrivning av nettodebitering per månad, vilket ger en automatisk kvittning inom månaden. Om jag har fel så motivera gärna det.

Vänliga hälsningar

Lennart Söder"