Musikhjälpen 2018

Hit gick pengarna från Musikhjälpen 2018

Skola med speciallärare i Palestina, tillgänglighetsanpassade arbetsplatser i Libanon, och många fler åtgärder för att alla ska ha rätt att funka olika. Klicka på kartan för att läsa mer om projekten som beviljats pengar från Musikhjälpen 2018.

Libanon, Diakonia: 4 000 000 kronor beviljat.

I Libanon tillhör människor med funktionsnedsättning en av de mest utsatta grupperna i samhället. De utsätts för diskriminering på flera plan. Många människor med funktionsnedsättning står helt utanför skolsystemet och arbetsmarknaden vilket skapar fattigdom och social isolering. Projekt arbetar därför med att skapa arbetsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning. Detta genom att bland annat erbjuda entreprenörsutbildningar, yrkesutbildning, CV-träning samt att tillgänglighetsanpassa arbetsplatser i den privata sektorn för att alla ska kunna funka olika.

Palestina, SIRA: 1 500 000 kronor beviljat.

Barn med inlärningssvårigheter i Palestina får möjlighet att gå i skolor med anpassad undervisning av speciallärare och inlärningsmaterial. När eleverna är redo får de sedan börja i den reguljära skolan för att kunna slutföra sina studier där. SIRAs projekt arbetar även med att stärka skolor och lärares kompetens kring specialundervisning och inkluderande utbildning. Lärare kan även vidareutbilda sig och få stöd i sin undervisning till barn med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Projektet möjliggör att utanförskap och isolering hos målgruppen kan brytas och att dessa barns rättigheter istället tillgodoses.

Kenya, Erikshjälpen: 4 000 000 kronor beviljat.

I fyra områden i Kenya driver Erikshjälpen ett projekt med fokus på att stärka mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Fokus ligger på kvalitativ och inkluderande utbildning där barn med funktionsnedsättningar ska bli läs och skrivkunniga för att stärka deras egenmakt samt skapa en bra grund för vidare studier. Projektet vill även lyfta kunskapen hos politiker och i samhället gällande allas rätt att funka olika för att säkerställa inkludering och jämlikhet för alla barn och unga även på längre sikt.

Palestina, Läkare utan Gränser: 4 000 000 kronor beviljat.

Vårdbehoven i Gaza är stora men sjukvårdssystemet är svagt och dåligt utrustat. Sedan demonstrationerna och sammandrabbningarna 2018 har antalet komplicerade skador ökat och behoven av avancerad kirurgi likaså. Många patienter är i behov av flertalet ingrepp och flera år av rehabilitering med fysioterapeut. Läkare utan Gränser arbetar därför med att avlasta sjukvårdssystemet och genomföra vårdinsatser och rehabilitering för att minska förekomsten av permanenta skador och funktionsnedsättningar. Denna insats är avgörande för att på längre sikt även minska risken för socialt och ekonomiskt utanförskap hos patientgruppen.

Nordmakedonien, WeEffect: 3 997 849 kronor beviljat.

I Nordmakedonien lever många människor med funktionsnedsättning i fattigdom och får även många gånger utstå diskriminering och stigmatisering. Fattigdom och utanförskap är starkt kopplat till funktionsnedsättning i landet, likaså matosäkerhet och undernäring. WeEffects projekt syftar därför till att stärka egenmakten hos människor med funktionsnedsättning och deras familjer. En viktig del är att skapa en ekonomisk hållbarhet genom organiskt och varaktigt jordbruk. Detta gör att deras matosäkerhet stabiliseras och skapar även möjlighet till handel och en mer ekonomisk säkerhet. Projektet vill även öka medvetenheten hos människor med funktionsnedsättningar gällande deras rättigheter för att de på så sätt själva ska kunna kräva dem.

Rwanda, Rädda Barnen: 3 730 315 kronor beviljat.

I Rwanda är människor med en funktionsnedsättning en av de mest utsatta och exkluderande grupperna i samhället. 20 procent av alla barn mellan 5-18 år beräknas leva med en funktionsnedsättning och många av dem får utstå diskriminering och våld samt göms ofta undan i hemmen. Rädda Barnens projekt arbetar därför med att skapa en förändring på flera nivåer bland annat genom att stärka utbildningssektorn och arbetsmarknaden för att bli mer inkluderande. En viktig del i projektet är att stärka och medvetandegöra barn med funktionsnedsättningar gällande deras rättigheter för att de ska få sina röster hörda i frågor som rör dem själva.

Afghanistan, Svenska Afghanistankommittén: 3 819 073 kronor beviljat.

Människor med funktionsnedsättning i Afghanistan är en av de mest sårbara grupperna i samhället. Under lång tid har stigmatisering varit - och är fortsatt - stark, vilket resulterat i att barn hållits inlåsta i sina hem och inte fått möjlighet att gå i skolan. En konsekvens till följd av detta är att många vuxna med funktionsnedsättning har bristande tillgång till arbetsmarknaden. Svenska Afghanistankommittén arbetar därför med att tillgodose kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden för att möjliggöra hållbar anställning till människor med funktionsnedsättningar. I projektet ingår det även att öka kunskapen i samhället om allas rätt att funka olika genom påverkas- och informationsarbete, som nås ut genom tv, radio och tidningar.

Svenska Kyrkan, Kenya och Somalia: 4 000 000 kronor beviljat.

I två flyktingläger i Kenya och Somalia arbetar Svenska Kyrkan med att skapa mer inkluderande miljöer för människor med funktionsnedsättning. Projektet fokuserar på att öka medvetenheten kring rättigheter, minska diskriminering och negativa attityder. Projektet arbetar även med att skapa en inkluderande skolgång genom stöd av bland annat utrustning och hjälpmedel samt tillgängliggöra skolans fysiska miljö. En annan del av arbetet är att skapa förutsättningar för hållbar sysselsättning hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

MyRight, Bolivia, Bosnien Hercegovina och Nepal: 1 000 000 kronor beviljat.

Människor med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för sexuellt våld i högre grad än andra. MyRight kommer därför arbeta för att minska det sexuella våldet mot människor med funktionsnedsättning. Detta genom att bland annat stärka funktionshindersrörelsen i respektive land och strategiskt integrera dessa frågor i deras påverkansarbete.

Svenska Röda Korset, Bangladesh: 4 000 000 kronor beviljat.

Bangladesh är ett av de länder i världen som är mest utsatt för återkommande naturkatastrofer. Vid naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra humanitära kriser är människor med funktionsnedsättningar en av de mest sårbara grupperna då deras behov ofta inte prioriteras. Svenska Röda Korset arbetar i Bangladesh för att stärka behoven som människor med funktionsnedsättning har innan, under och efter en naturkatastrof samt att stärka deras motståndskraft.

Plan international Sverige, Togo: 2 293 527 kronor beviljat.

I Togo beräknas endast drygt hälften av alla barn med funktionsnedsättning gå i skolan och av dessa slutför bara hälften sin utbildning. I vissa familjer ses även funktionsnedsättning som skamfullt vilket gör att barn göms undan. Detta projekt kommer därför arbeta med att främja en inkluderande utbildning för barn med funktionsnedsättning samt stärka barns rättigheter med fokus på funktionsnedsättning.

Rädda Barnen, Ukraina: 4 000 000 kronor beviljat.

I Ukraina är definitionen av funktionsnedsättning utdaterad och diskriminerande och ofta kopplad till ett medicinskt tillstånd som ska behandlas därefter. Detta projekt arbetar med att förändra rådande attityder och fördomar kring funktionsnedsättning bland annat genom informationsarbete som riktar sig mot vårdnadshavare, media och närsamhällen. En stor del av projektet fokuserar på inkludering av barn med funktionsnedsättning i förskolor, skolor och samhället i stort så att alla kan funka olika.

Individuell Människohjälp, Moldavien: 1 432 957 kronor beviljat.

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder och stora barriärer finns i vardagen som hindrar barn från att åtnjuta sina fulla rättigehter. Exempelvis är infrastruktur och skolor långt ifrån anpassad till personer med funktionsnedsättning. Genom att informera om mänskilga rättigheter, arbeta för att förändra negativa attityder samt skapa nätverk och plattformar för dialog får människor med funktionsnedsättning i Moldavien kapacitet att utkräva sina fulla rättigheter från ansvarstagare.

Islamic Relief, Etiopien: 2 000 000 kronor beviljat.

Många barn med funktionsnedsättning i Etiopien går inte i skolan. Projektet fokuserar på barnens utbildningsbehov, att stärka deras egenmakt och aktiva deltagande i skolan samt möta de behov som barn med funktionsnedsättning har för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Bland annat förses barnen med hjälpmedel så att de kan ta sig till skolan, skolan tillgänglighetsanpassas och lärare utbildas.

WaterAid Sverige, Madagaskar: 3 253 000 kronor beviljat.

Madagaskar är ett av världens fattigaste länder med bristande tillgång till rent vatten och sanitet. Projektet syftar till att skapa en miljö där barn och vuxna som lever med funktionsnedsättningar kan åtnjuta sina rättigheter till rent vatten, sanitet och hygien. Dessutom görs en särskild satsning på information om menstruation och hygien.