Diskriminering i rättsprocessen

På regeringens uppdrag har BRÅ - Brottsförebyggande rådet - undersökt diskriminering inom rättsväsendet. Rapporten visar att generaliserande föreställningar gör att personer med utländsk bakgrund riskerar att missgynnas i rättsprocesen.
Breddad rekrytering och ökad status för tolkarna är några sätt att motverka diskriminering, konstaterar BRÅ. 

Utredaren Nina Törnqvist har tagit fram några exempel på diskriminering i rättsprocessen.

Reporter: Manuela Persson