EU-ordförandeskapet: gemensamt asylsystem i sikte

En av de viktigaste frågorna under det svenska EU-ordförandeskapet är förhandlingarna om ett nytt femårsprogram för det rättsliga och inrikes samarbetet inom EU. Det handlar till exempel om brottsbekämpning och om en nytt gemensamt asylsystem inom EU.

För i år löper det gamla Haagprogrammet som hittills reglerat de här frågorna ut, och det ska ersättas med det så kallade Stockholmsprogrammet, som kommer att omfatta många viktiga frågor, säger justitieminister Beatrice Ask.

- Det spänner över alla frågor som ingår i det rättsliga samarbetet. Det handlar om polissamarbete, om informationsutbyte, hur rättsliga institutioner ska samverka. Det handlar om migration och det handlar också om civilrättsliga frågor,så det är väldigt brett. Sedan är det så att ett flerårsprogram siktar långt och det gör att det också kan vara visionärt, och då blir det spännande, säger justitieminister Beatrice Ask om Stockholmsprogrammet på svenska ordförandeskapets hemsida.

Hon är en av de två ministrar i regeringen som framförallt kommer att arbeta med Stockholmsprogrammet. Den andra är migrationsminister Tobias Billström.

- När det gäller de frågor som jag är ansvarig för så är det dels frågan om det gemensamma europeiska asylsystemet, som är oerhört angeläget och viktigt. Det är också frågan om att bevara Europa som en öppen sammanslutnings av nationer, det vill säga slå vakt om möjligheten för människor att komma hit och arbeta till exempel. Därför kommer frågan om arbetskraftsinvandring att stå högt på dagordningen, säger Tobias Billström.

EU-kommissionen lämnade nyligen sina önskemål om vilken inriktning Stockholmsprogrammet ska ha. Bland annat vill kommissionen att EU ska få ett gemensamt asylsystem som garanterar solidaritet länderna emellan.

Även om inga enskilda medlemsländer opponerat sig mot detta, så är det ingen tvekan om att det inom EU idag råder stor skillnad i hur asylsökande behandlas, eller hur många som beviljas asyl. Det finns en handfull regler, men de tillämpas mycket olika. Grekland till exempel - som får ta emot många flyktingar men däremot inte beviljar asyl i så stor utsträckning - har fått hård kritik för sitt sätt att behandla asylsökande. Kritiken har lett till att Norge numera inte skickar tillbaka någon till Grekland innan förhållandena där blir bättre. Och EU-kommissionen har anmält Grekland till EG-domstolen för att landet inte följer minimikraven.

Tobias Billström menar ändå att det är möjligt att få till stånd en gemensam flyktingpolitik.

- Man skulle kunna vara brutal och säga: vad är alternativet? Vi har kommmit överens om att ha en gemensam yttre gräns i EU, och inga gränser inåt. Då måste ju också systemen för att sig över de här gränserna vara så lika som möjligt i alla länder. Och mina förhoppningar om att få det gemensamma europeiska asylsystement på plats är mycket stora. Jag tycker mig uppleva ett stort gensvar hos ministrarna. Sedan handlar de tom att lösa frågor vid förhandlingsbordet, och det kommer att bli hårda förhandlingar, men jag tycker att det i allmänhet ser ganska ljust ut.

Men när du träffar dina kollegor i EU och pratar om detta. Hur ser de olika ländernas angreppssätt ut?

- Alla länder har sin historia, alla har sina ingångar. Men redan från 1999 har vi ett beslut om att vi ska ha ett gemensamt asylsystem. Sverige börjar inte från scratch. Så det är bara att sätta igång och uppfylla den här visionn. Det är min idé som representant för Sverige som ordförandeland, säger Tobias Billström.

En annan viktig fråga som ska förhandlas handlar om brottbekämpning över gränserna. Det polisiära och rättsliga samarbetet ska stärkas, och det ska till mer samordnade aktioner för att bekämpa organiserad brottslighet, människohandel och terrorism. Detta då med den enskildes integritet intakt. Eftersom det med den här typen av brottsbekämpning kommer att information om enskilda samlas in. Information som EU-länderna ska kunna byta med varandra.

Det ställer krav också på rättssäkerhet för den enskilde.

- Vi vill höja nivån på den här rättighetströskeln inom EU, säger justiteminister Beatrice Ask.

Nu väntar alltså tuffa förhandlingar under det närmaste halvåret.

Ett slags startskott blir när EU:s justitie- och migrationsministrar kommer till Stockholm på informellt ministermöte i mitten av juli för att diskutera Stockholmsprogrammet. I slutet av året ska förhandlingarna vara klara så att det nya programmet för rättsliga frågor kan träda i kraft 2010. Och migrationsminister Tobias Billström är förhoppningsfull om att förhandlingarna ska gå i lås.

- För närvarande är den en bra bit över 50 procent åtminstone, och jag tror att Stockholmprogrammet kommer att bli en av de viktiga frågorna under ordförandeskapet. Ett nytt femårsprogram på det rättsliga och inrikes området kommer att betyda väldigt mycket för de 500 miljoner människor som bor i EU.

Vad skulle det innebära om ni misslyckas?

- Det skulle naturligtvis vara väldigt tråkigt. För i så fall skulle vi nog inte kunna fortsätta arbetet med att harmonisera de rättliga och inrikes frågorna i unionen. Och det skulle också innebära ett nederlag för möjligheten att skapa ett gemensamt asylsystem, och det skulle få väldigt trista kosekvenser för medlemsstaterna och unionen, men i slutändan också för den enskilde asylsökande, säger migrationsminister Tobias Billström.

 Reporter: Maria Quistberg.

Beatrice Asks röst var hämtad från svenska ordförandeskapets hemsida.